فایل word مقاله تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه‌اي ساخته‌شده از مواد مدرج تابعي قرار گرفته بر روي بستر الاستيک پاسترناک تحت تأثير ميدان‌هاي مغناطيسي با استفاده از تئوري برشي مرتبه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه‌اي ساخته‌شده از مواد مدرج تابعي قرار گرفته بر روي بستر الاستيک پاسترناک تحت تأثير ميدان‌هاي مغناطيسي با استفاده از تئوري برشي مرتبه اول :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

در این مقاله، تاثیر میدان مغناطیسی روی ارتعاشات آزاد پانل استوانه‌ای ساخته‌ شده از مواد مدرج تابعی بر بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول برای شرایط مرزی تکیه‌گاه ساده بررسی می‌شود. معادلات حاکمه حرکت با استفاده از اصل همیلتون و روش انرژی بدست می‌آید. سپس این معادلات با استفاده از روش ناویر حل می‌گردد. در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف شامل نسبت شعاع به طول، نسبت ضخامت به طول و زاویه قطاع پانل استوانه‌ای ساخته‌ شده از مواد مدرج تابعی ، بستر الاستیکو میدان‌های مغناطیسی بر روی فرکانس طبیعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشاهده می‌شود که فرکانس طبیعی پانل استوانه‌ای با افزایش نسبت شعاع به طول، ضخامت به طول، زاویه قطاع پانل استوانه‌ای کاهش می‌یابد، در حالی که پایداری آن با در نظر گرفتن تأثیر بستر الاستیک می‌یابد.همچنین فرکانس طبیعی پانل استوانه‌ ساخته‌ شده از مواد مدرج تابعی با اعمال میدان مغناطیسی افزایش می‌یابد و تاثیر میدان‌های مغناطیسی روی فرکانس‌های طبیعی بالاتر بیشتر از فرکانس‌های طبیعی پایین‌تر می‌باشد.

لینک کمکی