فایل word مقاله بررسي تأثير فشار هواي ورودي و عوامل پاشش سوخت بر روي ارتقاء توان و کاهش آلايندگي موتور ديزل سنگين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير فشار هواي ورودي و عوامل پاشش سوخت بر روي ارتقاء توان و کاهش آلايندگي موتور ديزل سنگين :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

در این مقاله تأثیر عوامل سامانه سوخت‌رسانی و هوارسانی بر ارتقاء توان موتور دیزل سنگین RK215 بررسی شده است. فرایند شبیه‌سازی در نرم افزار AVL-Fire V8.3.1 طی چهار مرحله در حالت تمام بار صورت پذیرفته است. مرحله اول متعلق به حالت اولیه موتور با قانون پاشش سوخت شبه مثلثی، مقدار سوخت پاشش شده در هر چرخه 139 میلی گرم، قطر سوراخهای دماغ افشانه 3 میلیمتر و فشار هوای ورودی 2/4 بار است. در مرحله دوم اثر تغییر قانون پاشش سوخت به حالت مستطیلی با کاهش قطر سوراخهای دماغه و افزایش مقدار سوخت پاشش شده بررسی شده است که در نتیجه آن فشار بیشینه، توان خروجی، آلاینده‌های اکسید نیتروژن و دوده بترتیب 2/0%، 21%، 6/16% و 27% نسبت به مرحله اول افزایش داشته‌اند. در مرحله سوم تنها اثر افزایش فشار هوای ورودی (5 بار) نسبت به مرحله دوم بررسی شده است که در نتیجه آن، فشار بیشینه و توان خروجی و اکسید نیتروژن بترتیب 3/15% ، 26% و 9% افزایش و دوده در حدود 6/4% کاهش یافته‌اند. در مرحله چهارم کاهش قطر سوراخهای دماغه نسبت به حالت سوم اتفاق افتاده است. فشار بیشینه و توان خروجی بترتیب 4/10%و 24% افزایش یافته‌اند. از طرفی دوده و مونوکسید نیتروژن نیز بترتیب در حدود 22% و 6/4% کاهش داشته‌اند.

لینک کمکی