فایل word مقاله شبيه سازي عددي جريان آرام و انتقال حرارت جابه جايي اجباري پيرامون استوانه‌ي دوار محبوس درون کانال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي عددي جريان آرام و انتقال حرارت جابه جايي اجباري پيرامون استوانه‌ي دوار محبوس درون کانال :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :25

در مطالعه ی حاضر، جریان سیال و انتقال حرارت اطراف استوانه ی دوار درون کانال، با استفاده از روش عددی برهم نهی شبکه‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی برای جریان آرام حل شده اند. شبیه سازیهای عددی برای اعداد رینولدز در بازه 100 تا 500، سرعت های دورانی بدون بعد 0، 1 و 2 و نسبت انسدادهای 0.1, 0.3 و 0.5 و اعداد پرانتل 0.7 و 7 انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش نسبت انسداد، گذار جریان از حالت پایا به ناپایا را به تاخیر می اندازد. دوران استوانه موجب کاهش ضریب درگ و انتقال حرارت می شود، درمقابل افزایش نسبت انسداد موجب افزایش ضریب درگ و انتقال حرارت می شود. در جریان ناپایای عبوری از روی استوانه محبوس درون کانال، الگوی ریزش گردابه ها متفاوت با الگویی است که در جریان آزاد عبوری از روی استوانه مشاهده می شود و گردابه ها در پشت استوانه به صورت ضربدری حرکت می کنند.

لینک کمکی