فایل word مقاله شبيه سازي عددي ذخيره کننده هاي حرارتي با استفاده از ماده تغيير فاز دهنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي عددي ذخيره کننده هاي حرارتي با استفاده از ماده تغيير فاز دهنده :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :37

اثر چینش لوله های داخلی در مبدل بر رفتار ذوب و انجماد سیستم ذخیرهکننده، به ازای ‌ سه فاصله مختلف بین لولهای مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه برای بررسی اثر افزودن تعداد لوله‌ها (از یک تا پنج لوله)، مقایسه‌ای بین مبدلهایی که ذخیره انرژی در آنها در مدت زمان کوتاهتری صورت گرفته، انجام شده است. چینش و فاصله بین لوله‌ای، زمان ذوب برای تمام مبدلهای بررسی شده نسبت به مبدل تک لولهای کاهش می‌یابد. با افزایش تعداد لولهها به پنج لوله با فاصله بین لوله‌ای یکسان، نوع چینش دیگر تاثیری بر زمان ذوب ندارد گرچه تغییر فاصله همچنان تاثیرگذار است. با مقایسه مبدلهایی که در زمان کوتاهتری انرژی حرارتی را ذخیره میکنند . کاهش یا افزایش فاصله بین لوله ها، افزایش زمان ذوب را به دنبال دارد. همچنین افزایش تعداد لوله‌ها به بیشتر از4، دیگر روی زمان ذوب تاثیرگذار نیست. به استثنای مبدل دو لولهای، کمترین زمان انجماد مربوط به همان مبدلهایی است که کوتاهترین زمان ذوب را نیز داشتند. میزان تغییرات زمان با افزایش تعداد لوله از دو به سه در فرآیند شارژ و دشارژ، چشمگیرتر از سایر موارد می‌باشد.

لینک کمکی