فایل word مقاله بررسي تاثيرات همزمان فشار پاشش سوخت و بازخوراني گازهاي خروجي بر عملکرد و ميزان آلاينده‌هاي توليدي يک موتور اشتعال تراکمي پاشش مستقيم سرعت بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثيرات همزمان فشار پاشش سوخت و بازخوراني گازهاي خروجي بر عملکرد و ميزان آلاينده‌هاي توليدي يک موتور اشتعال تراکمي پاشش مستقيم سرعت بالا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

در تحقیق حاضر، شبیه سازی یک موتور مدرن اشتعال تراکمی از نوع پاشش مستقیم سرعت بالا جهت بررسی تاثیرات همزمان فشار پاشش سوخت و بازخورانی گازهای خروجی بر عملکرد و میزان آلاینده های تولیدی موتور انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا به مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی موتور پایه و تطبیق شرایط عملکردی موتور به لحاظ مقادیر فشار داخل استوانه و میزان آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و دوده پرداخته شده است و سپس مطالعه و بررسی تاثیر فشار پاشش در درصدهای مختلف بازخورانی گازهای خروجی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، با ثابت بودن میزان سوخت پاشیده شده و بدون اعمال بازخورانی گازهای خروجی، افزایش فشار پاشش سوخت سبب افزایش فشار موثر متوسط اندیکاتوری و کاهش میزان مصرف سوخت ویژه اندیکاتوری می گردد با این حال میزان آلاینده اکسیدهای نیتروژن تا حد زیادی افزایش یافته و میزان آلاینده دوده با کاهش همراه خوهد بود. با اعمال درصدهای مختلف از بازخورانی گازهای خروجی امکان کاهش آلاینده اکسیدهای نیتروژن با حفظ شرایط کارکردی موتور (میزان مصرف سوخت ویژه اندیکاتوری و فشار موثر متوسط اندیکاتوری) فراهم می گردد اگرچه در این حالت روند افزایشی آلاینده دوده به عنوان عاملی منفی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی