فایل word مقاله استفاده از نيروهاي وارد بر وصله هاي تحليل ايزوژئومتريک جهت محاسبه تنش بهبود ‏يافته و برآورد توزيع خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از نيروهاي وارد بر وصله هاي تحليل ايزوژئومتريک جهت محاسبه تنش بهبود ‏يافته و برآورد توزيع خطا :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :25

در این مقاله، یک روش جدید جهت محاسبه میدان تنش تحلیل ایزوژئومتریک بیان می شود. در این روش با بکار گیری ‏نیروهای وارد بر هر وصله از تحلیل ایزوژئومتریک، سطح مربوط به هر مولفه تنش با استفاده از توابع شکل نربز هم ‏مرتبه با توابع مورد استفاده در تخمین تابع جابجایی، تقریب زده می شود. این سطح تنش جدید نسبت به تنش بدست ‏آمده از تحلیل ایزوژئومتریک دارای دقت بیشتری است، لذا می توان از آن جهت برآورد خطای تحلیل ایزوژئومتریک نیز ‏استفاده نمود. این برآورد کننده خطا در دسته روشهای مبتنی بر بازیافت تنش قرار می گیرد و نشان داده خواهد شد ‏که کارایی بهتری نسبت به روش بازیافت تنش بر مبنای نقاط فوق همگرا در تحلیل ایزوژئومتریک خواهد داشت. جهت ‏بررسی صحت این روش به مدلسازی و تحلیل سه مسئله الاستیسیته دارای حل تحلیلی و مقایسه نتایج بدست آمده از ‏این روش با روش مبتنی بر نقاط فوق همگرا و حل دقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از تمامی مثالها نشان ‏دهنده کارایی مناسب این روش می باشد و بر این اساس می توان از این روش نیز به عنوان یک‎ ‎روش ساده و‎ ‎موثر‎ ‎دیگر‎ ‎جهت‎ ‎بهبود‎ ‎تنش‎ ‎و برآورد‎ ‎خطا‎ ‎در‎ ‎روش‎ ‎ایزوژئومتریک‎ ‎نام‎ ‎برد.‏

لینک کمکی