فایل word مقاله شيوه نوين براي پايش و کنترل فعال نوسانهاي سازه هاي هوشمند باچندين حسگر و عملگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شيوه نوين براي پايش و کنترل فعال نوسانهاي سازه هاي هوشمند باچندين حسگر و عملگر :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :16

در این مقاله روش نوینی برای پایش فعال نوسانهای سازه ها ارائه می گردد. رابطه سازی این فرایند بر پایه اصول دینامیک سازه ها می باشد و در آن نوسانهای سازه با چندین عملگر و حسگر پایش می شود. در اینجا، نیروی هر عملگر به صورت نیروی معادل میرایی لزج پنداشته شده و تلاش می گردد نیروهای عملگرها به گونه ای محاسبه شوند که تعداد بیشتری از میرایی مودهای نوسان پایین سازه بحرانی شوند. . با این کار، نیروهای عملگرها در یک فرایند ریاضی ساده به دست می آید. روش پیشنهادی جهت مقابله با نیروهای زلزله،باد و انفجار قابل استفاده می باشد.کارایی روش پیشنهادی با بررسی تغییرات تغییر مکان، بیشینه انرژی جنبشی سازه و مجموع مقادیر تغییر مکانهای نسبی طبقات در حالت های مختلف پایش فعال سازه پنج درجه آزادی بررسی می گردد. نتایج عددی نشان می دهند، شیوه پایش فعال پیشنهادی عملکرد مناسبی در کاهش نوسانهای سازه دارد. مطابق نتایج بدست آمده، بیشینه تغییر مکان طبقات بالایی باتعداد عملگر و حسگر مناسب در سازه 5 درجه آزادی تا 75 درصد کاهش می یابد. همچنین بیشینه انرژی جنبشی سازه با استفاده از یک عملگر و یک حسگر در موقعیت های مناسب حدود90 درصد کاهش خواهد داشت.

لینک کمکی