فایل word مقاله محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروي تانکردار تحت تلاطم سيال با استفاده از روش نگاشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروي تانکردار تحت تلاطم سيال با استفاده از روش نگاشت :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

با توجه به اهمیت خودروهای حمل سیال در حمل و نقل مواد سوختی و مایع و همچنین پائین بودن آستانه واژگونی این نوع خودروها استفاده از صفحات مانع در مخزن آنها و چگونگی تاثیر صفحات بر روی پایداری و رفتار دینامیکی خودرو اهمیت زیادی دارد. در این مقاله برای مشاهده نتایج و تاثیر وجود این صفحات با توجه به پیچیدگی سیستم، جهت بررسی رفتار عرضی و همچنین پاسخ گذرای دینامیکی، از روش نگاشت برای تبدیل سطح مقطع دایروی به نوار مستطیلی و از مدل مکانیکی جرم و فنر برای مدل‌سازی تلاطم سیال استفاده شده است و جرم‌های مودال نیز رسم شده است. در اثر کاربرد پره‌ها، ارتفاع سطح آزاد، نیروها و گشتاورهای وارد بر دیواره ظرف نیز کاهش می‌یابند، پره افقی نسبت به پره‌های عمودی نیروی جانبی را به میزان بیشتری کاهش می‌دهد. . در پره افقی بیشترین آستانه واژگونی مربوط به پرشدگی50 و طول پره L/a=0.01، در دو زمان t=1/95s و t=3/65s برابر ay=0.44 (g) خواهد بود و در زمان‌های دیگر بیشترین آستانه شتاب در بیشترین طول پره و برابر مقدار ثابت ay=0.439 (g) است. در پره عمودی نیز بیشترین شتاب آستانه واژگونی مربوط به پرشدگی50 و در بیشترین طول پره رخ خواهد داد و بیشینه آن برابر ay=0.45(g) است.

لینک کمکی