فایل word مقاله تغييرات سينتيک خط تماس ضمن تبخير سطحي يک قطره آب بر روي سطح جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تغييرات سينتيک خط تماس ضمن تبخير سطحي يک قطره آب بر روي سطح جامد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

تبخیر قطره، نقش اساسی در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر پیش‌آمیختگی سوخت / هوا، رشد کریستال، چاپ رنگ و جوهرافشان و همچنین کاربردهای زیست مواد و اکتشاف دارو دارد. علیرغم تحقیقات زیاد، مکانیسم سینتیک خط تماس در تبخیر قطره هنوز بخوبی درک نشده است. مشکل اصلی در درک سینتیک قطره، به توصیف حرکت خط تماس بر روی سطح جامد بر می‌گردد؛ جاییکه شرط عدم لغزش هیدرودینامیک نقض می‌شود. در این تحقیق یک توجیه فیزیکی برای لغزش خط تماس ارائه می‌شود که به کمک مدل مولکولی جریان نزدیک یک سطح، منشأ این لغزش را به گرادیان ممنتم اعمالی مابین سطح مشترک مایع/ گاز نسبت می‌دهد؛ بدین ترتیب که با حرکت به سمت فاز مایع از لغزش کاسته شده و شرط عدم لغزش کلاسیک غالب می‌شود. به کمک فرآیند عدم‌لغزش-لغزش در خط تماس، یک مدل فیزیکی برای مرحله دوم تبخیر قطره بر روی سطح جامد، جاییکه قطره در زاویه تماس ثابت، کاهش حجم می‌دهد، پیشنهاد می‌شود و امکان‌سنجی آن از طریق مقایسه با داده‌های تجربی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

لینک کمکی