فایل word مقاله تحليل قانون دوم ترموديناميک در جريان سيال ميکروقطبي بين دو صفحه ي موازي شيبدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل قانون دوم ترموديناميک در جريان سيال ميکروقطبي بين دو صفحه ي موازي شيبدار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

در این تحقیق، انتقال حرارت و تولید آنتروپی در جریان سیال میکروقطبی در کانال شیبدار با صفحات موازی با وجود اعمال گرادیان فشار ثابت مورد بررسی قرار گرفت. شرایط مرزی دمایی برای صفحه پایینی و صفحه بالایی به ترتیب دمای ثابت و شار حرارتی ثابت درنظرگرفته شدند. معادلات حاکم که عبارتند از معادله پیوستگی، مومنتم و انرژی هستند با استفاده از نرم افزار متمتیکا بطورکوپل بایکدیکر حل عددی شدند. با جایگذاری مقادیر عددی سرعت، میکروچرخش و دمای به دست آمده از حل عددی در قانون دوم ترمودینامیک، عدد تولید آنتروپی مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای حاکم بر مساله بر شکل پروفیلهای بی بعد توزیع سرعت، توزیع دما، میکروچرخش، میزان تولید آنتروپی و عدد بیژن بصورت نمودارهایی ارایه و مورد بحث قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند عدد تولید آنتروپی با افزایش عدد برینکمن افزایش می‌یابد و با افزایش پارامتر غیرخطی و اعداد پرانتل و رینولدز موجب کاهش عدد تولید آنتروپی می شوند. . همچنین اثرات گرادیان فشار اعمالی بر شکل پروفیلهای بی بعد توزیع سرعت، توزیع دما، میکروچرخش، میزان تولید آنتروپی و عدد بیژن مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی