فایل word مقاله حل تحليلي و عددي معادله ي ديفرانسيل رسانش حالت پايا در صفحه مثلثي قائم الزاويه با شرايط مرزي دما ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حل تحليلي و عددي معادله ي ديفرانسيل رسانش حالت پايا در صفحه مثلثي قائم الزاويه با شرايط مرزي دما ثابت :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این مقاله در حالت عمومی ، روش های رسیدن به حل تحلیلی و دقیق معادلات دیفرانسیل رسانش با مشتقات جزئی حالت پایا و نتیجتا حصول دقیق تابع توزیع دما ، در هندسه های نامنظم که دارای مرز یا مرزهایی غیر موازی با محور های مختصات در دستگاه دکارتی اند (با انواع مختلف شرایط مرزی) را معرفی می کند. برای رسیدن به این هدف و وضوح بیشتر در بحث ، در یک حالت خاص ، صفحه ای با شکل مثلث قائم الزاویه دارای راس قائمه ی واقع در مبدا به همراه شرایط مرزی دما ثابت و در حالت پایا ، مد نظر واقع گشته و معادله ی رسانش حاکم بر آن مورد حل تحلیلی قرار گرفته است . در حل تحلیلی به کار برده شده ، اهمیت و قدرت متغیر های مختلط و کاربرد هایی از آن ، همچون تبدیلات مختلط ، به ویژه تبدیل شوارتز – کریستوفل ، به وضوح نمایان گشته است. در انتها ، جهت اعتبار دهی به حل تحلیلی انجام شده ، مسئله با روش المان محدود در نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.0 مورد حل واقع شده و نتایج حاصل از آن ، با نتایج حل تحلیلی مقایسه شده اند که وجود همخوانی بین آن ها به صحت حل تحلیلی اطمینان بخشیده است . کلمات کلیدی: معادله ی رسانش ؛ دستگاه دکارتی ؛ حل تحلیلی ؛ هندسه ی نامنظم ؛ مثلث قائم الزاویه ؛ تبدیل شوارتز-کریستوفل

لینک کمکی