فایل word مقاله تأثير پارامترهاي طراحي و روانکاري بر عملکرد ترموهيدروديناميک ياتاقان‌هاي ژورنال غيرمدور سه‌لُب با روانکار ميکروپلار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير پارامترهاي طراحي و روانکاري بر عملکرد ترموهيدروديناميک ياتاقان‌هاي ژورنال غيرمدور سه‌لُب با روانکار ميکروپلار :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور با توجه به کاربرد گسترده آنها در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. تنش‌های برشی و نیروهای اصطکاکی روانکار زمینه تغییر شرایط دمایی را فراهم می‌آورند. عواملی نظیر افزایش سرعت‌ محور، کاهش فضای لقی و کوچکی ضرایب انتقال حرارت روانکار، محور و پوسته یاتاقان زمینه تشدید تغییرات دمایی روانکار را موجب می‌گردند. در پژوهش حاضر تأثیر سرعت محور، ضخامت پوسته، طول یاتاقان و مشخصه‌های سیال میکروپلار بر تغییرات دمایی و توزیع فشار فیلم روانکار، بار قابل حمل و زاویه وضعی یاتاقان بررسی می‌شوند. عملکرد یاتاقان با بکارگیری توزیع فشار حرارتی حاصل از حل معادله رینولدز با لحاظ شرایط دمایی و لزجت نهایی روانکار قابل محاسبه می‌باشند. مقایسه عملکرد یاتاقان‌های سه لُب با لحاظ اثرات دمایی و بدون آن از تضعیف فشار ایجاد شده در روانکار و کاهش بار قابل حمل یاتاقان با افزایش دما، بویژه در سرعت‌های دورانی بالای روتور حکایت دارد. همچنین نتایج، افزایش اثرات دمایی بر عملکرد یاتاقان‌های مورد ارزیابی با افزایش خاصیت میکروپلاریته سیال روانکار را نشان می‌دهند.

لینک کمکی