فایل word مقاله طبيعت‎گرايي علمي و فراطبيعت‎گرايي ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طبيعت‎گرايي علمي و فراطبيعت‎گرايي ديني :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :27

چکیده تبیین و تفسیر پدیده‎های طبیعی فرایند پیچیده‎ای است، زیرا عوامل متعددی چون تجربه، منطق و باورهای گوناگون روش‎شناختی، هستی‎شناختی و حتی دین در آن نقش دارند. طبیعت‎گرایی علمی با دو خوانش متافیزیکی و روش‎شناختی می‎کوشد این تفسیر را با زدودن نقش پاره‎ای از عوامل مذکور، ساده سازد و مدعی است طبیعت‎گرایی روش‎شناختی از مؤلفه‎های لازم علم است و توصیه می‎کند که ما در تبیین پدیده‎های طبیعی باید چنان رفتار کنیم که گویی واقعیتی جز ماده نیست و فرض می‎گیرد که علل غیر‎مادی، اعم از مخلوق (ذهن، روح) یا نامخلوق (خدا)، در فهم ما از جهان مادی تأثیری ندارند. جستار کنونی به بررسی این مدعا می‎پردازد.

لینک کمکی