فایل word مقاله طراحي نظرية معناداري نزد ملاصدراي شيرازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي نظرية معناداري نزد ملاصدراي شيرازي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :52

پرسش اساسی این جستار ناظر به این مطلب است که چگونه می‌توان نظریه معناداری نزد ملاصدرا را طراحی کرد. جستار حاضر می‌کوشد تا پس از اشاره به نکات روشی هم‌چون بیان نسبت سمانتیک، متافیزیک، و معرفت‌شناسی بر اساس اصل «درستی تفکیک و نادرستی تقدیم» و نیز تفکیک‌های سه‌گانه میان زبان طبیعی و زبان منطقی، تعیین کوچک‌ترین واحد معناداری، و نقش فاعل شناسا در معناداری به نظریه معناداری نزد صدرالمتألهین نزدیک شود. از جمله نتایج جستار حاضر می‌توان به ترجیح زبان منطقی بر زبان طبیعی مبتنی بر عقل منطقی و برهانی، تعیین واژه و جمله به‌منزله کوچک‌ترین واحد‌های معناداری مبنی بر نظریه لحاظ‌ها و عدم دخالت فاعل شناسا مبتنی بر نقش اعدادی و نظریه صدور و جعل ثانی اشاره کرد.

لینک کمکی