فایل word مقاله نقيض موجهات مرکب جزئيه نزد خونجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقيض موجهات مرکب جزئيه نزد خونجي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوه متفاوت برای استنتاج نقیض گزاره موجهه مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزاره موجهه جزئیه را گزاره کلیه مردده‌‌المحمول می‌داند و در شیوه دیگر نقیض این گزاره را گزاره منفصله‌‌ای تلقی می‌‌کند که موضوع یکی از طرفین آن به‌وسیله محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری درباره چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره‌‌های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق‌‌دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوه اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق‌‌دانی است که گزاره مردده‌‌المحمول را کشف کرده است. هم‌چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوه دوم استنتاج نقیض گزاره موجهه مرکب جزئیه را وام‌دار کشّی بوده است و دومین منطق‌‌دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.

لینک کمکی