فایل word مقاله تصفيه فاضلاب حاوي اسيد اورانژ 7 با فرايند ازن‌زني و تعيين مشتقات مياني توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تصفيه فاضلاب حاوي اسيد اورانژ 7 با فرايند ازن‌زني و تعيين مشتقات مياني توليدي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

در این پژوهش از فرایند ازن‌زنی در راکتور ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب حاوی اسید اورانژ 7 استفاده شد. متغیرهای مستقل شامل غلظت رنگزا در محدوده 5 تا 250 میلی‌گرم در لیتر، pH در محدوده 4 تا 12، دبی جرمی ازن با مقادیر 12 و 20 میلی‌گرم در دقیقه و دبی حجمی ازن به‌میزان 5/0 و 1 لیتر بر دقیقه بودند. طبق نتایج، در شرایط بهینه شامل غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر رنگزا، pH برابر 11، دبی جرمی ازن 20 میلی‌گرم بر دقیقه و دبی حجمی1 لیتر بر دقیقه پس از 150 دقیقه، میزان حذف رنگزا 100 درصد و میزان حذف COD 30 درصد به‌دست آمد. بر اساس منحنی جذبی، جذب نور فاضلاب با ازن‌زنی در شرایط بهینه پس از حذف رنگزا، در بازه 450 تا500 نانومتر، 100 درصد افزایش یافت. طبق نتایج آزمایش GC-Mass و مقادیر LD50، اسید اورانژ 7 به ترکیبات سمی‌تر 1 و 4- نفتالین‌دی‌ال، 1- نفتیل‌آمین، 2- نفتل و آنیلین تبدیل شد، که برای از بین بردن آنها باید فرایند ازن‌زنی تا حذف کامل COD ادامه یابد. سطوح بهینه پارامترهای مؤثر بر تصفیه فاضلاب واقعی نساجی با روش تاگوچی برای متغیرهای pH، میزان ازن تزریقیو دبی تزریق ازن به‌ترتیب 11، 20 میلی‌گرم در دقیقه و 1 لیتر بر دقیقه به‌دست آمد.

لینک کمکی