فایل word مقاله پتانسيل‌ يابي آلودگي آبهاي زيرزميني در دشتهاي زويرچري و خِرّان با استفاده از مدل دراستيک و سيستم اطلاعات جغرافيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پتانسيل‌ يابي آلودگي آبهاي زيرزميني در دشتهاي زويرچري و خِرّان با استفاده از مدل دراستيک و سيستم اطلاعات جغرافيايي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :22

دشتهای زویرچری و خرّان در شمال شرق شهرستان اهواز در استان خوزستان واقع می‌باشند. تأمین آب در این دشتها موضوعی بحرانی است و کیفیت آب زیرزمینی نیز تحت تأثیر افزایش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی قرار دارد. به همین دلیل، ارزیابی آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیریهای مدیریتی در باره این دشتها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مقاله تهیه نقشه آسیب‌پذیری دشتهای زویرچری و خرّان مورد بحث قرار می‌گیرد. نقشه آسیب‌پذیری برای نشان دادن نواحی با بیشترین پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی و فعالیتهای انسانی طراحی شده است. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی (عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی) در مدل دراستیک ترکیب گردیده و از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ساختن نقشه آسیب‌پذیری با همپوشانی داده‌های هیدروژئولوژیکی موجود استفاده شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که بخش غرب و جنوب‌ غربی آبخوان دارای آسیب‌پذیری متوسط است و نواحی کوچکی در شمال غرب و شرق منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون خطر آلودگی قرار می‌گیرند. سایر بخشهای آبخوان نیز آسیب‌پذیری پایینی را نشان می‌دهند. نتایج آنالیز نیترات نمونه‌های آب زیرزمینی نشان می‌دهد که میزان نیترات در بخش غرب و جنوب غربی آبخوان بیش از میزان نیترات موجود در سایر بخشهای آبخوان است که به این ترتیب نتایج ارزیابی آسیب‌پذیری نیز تأیید می‌شود.

لینک کمکی