فایل word مقاله بررسي تجزيه‌زيستي پارانيتروفنل در کشت لرزان و بيوراکتور هواگرد خارجي توسط باکتري آلکاليجنس فايکاليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجزيه‌زيستي پارانيتروفنل در کشت لرزان و بيوراکتور هواگرد خارجي توسط باکتري آلکاليجنس فايکاليس :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

در این مطالعه برای اولین بار توانایی تجزیه زیستی پارانیتروفنل توسط باکتری آلکالیجنس فایکالیس در یک پساب نمونه در بیوراکتور هواگرد بررسی شد. در ابتدا اثر عواملی چون منبع نیتروژنی (عصاره مخمر، پپتون و اوره)، قلیاییت محیط (pH برابر 6، 7 و 8) و غلظت اولیه نیتروفنل (50، 75، 100 و 125 میلی‌گرم در لیتر) بر رشد باکتری و حذف نیتروفنل در کشت لرزان بررسی گردید. سپس عملکرد بیوراکتور هواگرد در حذف نیتروفنل تحت شرایط مناسب به‌دست آمده در کشت لرزان در غلظتهای اولیه 50، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر و نرخهای هوادهی متفاوت 1، 2 و 4 لیتر در دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج کشت لرزان بیانگر آن است که استفاده از عصاره مخمر و pH 8 منجر به بالاترین مقدار توده‌ زیستی و میزان حذف نیتروفنل می‌گردند. نتایج بیوراکتور هواگرد در تمامی نرخهای هوادهی، نشان دهنده درصد حذف بیشتر نیتروفنل و کاهش زمان حذف نسبت به کشت لرزان است. بیشترین میزان حذف در کشت لرزان و بیوراکتور هواگرد در غلظت50 میلی‌گرم در لیتر به‌ترتیب به‌میزان 40 و60 درصد به‌دست آمد. در میان نرخهای هوادهی، 2 لیتر در دقیقه، بیشترین میزان حذف را در همه غلظتهای نیتروفنل در بیوراکتور نشان می‌دهد.

لینک کمکی