فایل word مقاله مدل‌سازي ايزوترم و سينتيک جذب فسفات از محلولهاي آبي با استفاده کلينوپتيلولايت اصلاح شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل‌سازي ايزوترم و سينتيک جذب فسفات از محلولهاي آبي با استفاده کلينوپتيلولايت اصلاح شده :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

تخلیه فسفر به آبهای سطحی منجر به رشد بیش از حد جلبکها شده و در نتیجه یوتریفیکاسیون رودخانه و دریاچه را به‌‌دنبال دارد. ازاین رو حذف این ماده به‌منظور جلوگیری از مغذی شدن منابع آبهای سطحی موضوعیت یافته است. هدف از این مطالعه احیای کلینوپتیلولایت، بررسی کارایی کلینوپتیلولیت اصلاح شده در جذب فسفات از محلولهای آبی و مدل‌سازی ایزوترم و سینتیک واکنش‌های جذب فسفات بود. به‌منظور مطالعه آماده‌سازی جاذب از سورفاکتانت‌های هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌بروماید HDTMA – Br))، هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌کلراید (HDTMA – Cl)، سدیم دسیل سولفات (SDS)، ستریماید C استفاده شد. آزمایش‌ها در سیستم ناپیوسته انجام شد و تأثیر پارامترهای pH، دز جاذب، غلظت اولیه فسفات و زمان تماس و اندازه ذرات بر جذب فسفات توسط خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی1 مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً از متداول‌ترین ایزوترم‌ها و سینتیک‌های جذب برای بررسی جذب فسفات و دینامیک واکنش استفاده شد. حداکثر جذب فسفات به‌ترتیب در pH و زمان تماس برابر 7 و 90 دقیقه به‌دست آمد. با افزایش غلظت اولیه فسفات، راندمان حذف کاهش یافت. ایزوترم لانگمیر نوع 2 بیشترین تطابق را با داده‌های این مطالعه نشان داد (0/997=R2). با توجه به نتایج حاصله در بهترین حالت بیشترین ظرفیت جذب برابر با 22/73میلی‌گرم بر گرم است که در میزان جاذب برابر 5 گرم در لیتر به‌دست آمد. آنالیز سینتیک نشان داد که جذب فسفات بر خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی مطابق سینتیک پخش بین ذره‌ای انجام شده است (999/0 =R2). با توجه به راندمان بالای حذف فسفات توسط خاک کلینوپتیلولایت اصلاحی می‌توان از این‌ روش به‌عنوان جاذبی نسبتاً کارآمد و ارزان قیمت برای جذب فسفات استفاده نمود.

لینک کمکی