فایل word مقاله بررسي جذب فلز کادميم توسط پودر لجن دفعي فاضلاب شهري در راکتور ناپيوسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي جذب فلز کادميم توسط پودر لجن دفعي فاضلاب شهري در راکتور ناپيوسته :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :12

در این مقاله نحوه جذب فلز کادمیم از محلول آبی توسط پودر لجن خشک شده حاصل از تصفیه فاضلاب شهری (بایوسالید) در دمای 24 تا 26 درجه سلسیوس، pH از 2 تا 6، زمان تماس 5 تا 420 دقیقه، میزان اختلاط 50 تا 300 دور در دقیقه ، در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پیش تصفیه بایوسالید شامل خشک‌سازی،‌ خردسازی و دانه‌بندی بین الک 50 تا 120 بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده شرایط بهینه برای جذب کادمیم توسط بایوسالید، pH معادل 4، زمان تماس 120 دقیقه و میزان اختلاط 200 دور بر دقیقه می‌باشد. سینتیک جذب کادمیم از مدل شبه درجه دوم پیروی کرده و حداکثر میزان جذب تعادلی در زمان 2 ساعت مشاهده گردید. ایزوترم جذب با مدل لانگمویر تطابق کامل داشته و حداکثر ظرفیت جذب کادمیم (qmax)توسط بایوسالید 38/0 میلی‌مول بر گرم بایوسالید خشک (41/5 میلی‌گرم بر گرم) برآورد شده و ثابت لانگمویر(Kd)، 0/1044 میلی‌مول بر لیتر (11/37 میلی‌گرم بر لیتر) به دست آمد.

لینک کمکی