فایل word مقاله بررسي تأثير جريان الکتريسيته در حذف آلودگي باکتريايي و قارچي آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير جريان الکتريسيته در حذف آلودگي باکتريايي و قارچي آب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :10

حذف عوامل بیماری‌زا از آب و سرعت انتشار بیماری‌های منتقل شونده از آن در جامعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جریان الکتریسیته بر روی باکتری‌های اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر کاندیدا آلبیکنس بود. به‌منظور فعال شدن باکتری‌ها و مخمر، به‌ترتیب از محیط کشت‌های نوترینت آگار و سابرو دکستروز آگار استفاده شد. با برداشتن مقداری از کلنی و ریختن در لوله آزمایش سوسپانسیونی تهیه شد. با توجه به شمارش آن در زمان صفر تعداد میکروارگانیسم‌ها در 1 سی‌سی سوسپانسیون محاسبه و سوسپانسیون میکربی به‌منظور انجام آزمایش به درون ظرف الکترولیز ریخته شد. پس از گذشت زمان‌های5 ،10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه نمونه شیرابه میکربی داخل ظرف، با سه بار تکرار، به داخل محیط کشت منتقل شد. پس از گذشت زمان گرمخانه‌گذاری نتایج ثبت شد. باکتری‌ها و مخمر به‌کار گرفته شده در این پژوهش، با ولتاژ 5/16 ولت قابل نابودسازی بود. در ولتاژ 5/16 ولت و جریان 1 میلی‌آمپر مشخص شد که تعداد باکتری اشریشیاکلی در زمان‌های 25 و 30 دقیقه به‌طور معنی‌‌داری کاهش یافته است. نتایج نشان داد گونه‌های مختلف میکروارگانیسم‌ها حساسیت‌های متفاوتی به جریان الکتریسیته دارند و به نظر می‌رسد با افزایش ولتاژ و یا افزایش زمان در معرض جریان قرار گرفتن میکروارگانیسم‌ها، اثر مهاری بیشتری بر رشد آن‌ها دیده شود.

لینک کمکی