فایل word تحليل سامانمند مديريت پسماند جامد شهري با رويکرد ارزيابي چرخه حيات(مطالعه موردي : شهر دزفول)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سامانمند مديريت پسماند جامد شهري با رويکرد ارزيابي چرخه حيات(مطالعه موردي : شهر دزفول) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف تعیین روش بهینه مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر دزفول (با رویکرد ارزیابی چرخه حیات) انجام گردید. ازاین رو با بررسی وضعیت دفع پسماند و کمیت و کیفیت پسماند این شهر، پنج سناریوی مدیریتی برای دفع پسماند تعریف شد. سناریو اول تنها شامل گزینه دفن می باشد(وضعیت فعلی)؛ سناریو دوم شامل گزینه های بازیافت، کمپوست و دفن ؛ سناریو سوم شامل بازیافت، هضم بی هوازی و دفن ؛ سناریو چهارم شامل بازیافت، کمپوست، زباله سوزی با بازیابی انرژی و دفن و سناریو پنجم مقدار پسماند افق طرح با گزینه های سناریو چهار بود. در این مطالعه از نرم افزار IWM ، برای تعیین اثرات و پیامدهای گزینه های دفع پسماند استفاده شد. پنج دسته اثر(پیامد) مورد بررسی شامل مصرف منابع ، گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی بود که برای هر دسته اثر یک شاخص معادل تعریف شد و با وزن دهی دسته ها (با روش MET ) شاخص اکولوژیکی برای هر سناریو بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که در رده اثر مصرف منابع، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی، سناریو 5 بهترین عملکرد را داشته است. در رده تولید گازهای گلخانه ای سناریو 4 بهترین عملکرد و در رده گازهای اسیدی سناریو 1 بهترین تاثیر را داشتند. به طور کلی، سناریو 1 بزرگترین و سناریو 5 کوچکترین شاخص اکولوژیکی(بهترین عملکرد) را داشت. سناریوهای دو، سه، چهار و پنج به ترتیب 53، 69، 190 و 284 درصد نسبت به سناریو اول بار زیست محیطی کمتری به اکوسیستم اعمال کردند. با توجه به نتایج، گزینه دفن، بیشترین اثرات را بر محیط زیست داشته و باید به عنوان اولویت آخر انتخاب گردد.

لینک کمکی