فایل word تحليل سري زماني تغييرات مقدار پارامترشوري در آب زيرزميني دشت تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سري زماني تغييرات مقدار پارامترشوري در آب زيرزميني دشت تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دشت تهران ذخایر غنی از آبهای زیرزمینی و همچنین بیشترین تراکم جمعیتی را دارا می باشد. به دلیل وارد شدن پساب های حاصل از فعالیت های انسانی، کشاورزی و صنعتی در این دشت به داخل آب های زیرزمینی بر کیفیت این آب ها تاثیر نامطلوب به جا می گذارد. از طرفی تصفیه آب کار بسیار پر هزینه می باشد. بررسی و پایش کیفیت منابع آب های زیرزمینی می تواند در مدیریت کیفیت این منابع با ارزش تاثیر بسزایی داشته باشد. در این مطالعه ضمن ارزیابی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی دشت تهران از نظر مصارف شرب، با پهنه بندی مکانی شوری آبهای زیرزمینی، تغییرات شوری آنها را در یک دوره ده ساله (1391 – 1382) بررسی شد. فاکتورهای شیمیایی آب 18 حلقه چاه آب منطقه، شامل پارامتر های جامدات کل، هدایت الکتریکی، آنیون هاو کاتیون ها تجزیه وتحلیل شد و در ادامه پراکنش شاخص شوری در دشت تهران به همراه روند تغییرات آنیون ها و کاتیون های عامل شوری بدست آمد. نتایج نشان داد شمال غربی منطقه دارای آب های زیرزمینی با شوری کم و به سمت شرق، مرکز و جنوب بویژه جنوب غربی دشت بر میزان شوری آنها افزوده شده است و همچنین میزان آب های زیرزمینی شیرین از سال 1382 تا 1391 کاهش یافته است.

لینک کمکی