فایل word تحليل عددي ظرفيت باربري جانبي شمع روي سطح شيب دار خاکي با نرم افزار FLAC3D و مقايسه آن با FLAC2D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي ظرفيت باربري جانبي شمع روي سطح شيب دار خاکي با نرم افزار FLAC3D و مقايسه آن با FLAC2D :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در پروژه های مختلف عمرانی موارد زیادی پیش می آید که مجبور به احداث شمع بر روی شیب خاکی هستیم. در صورت اعمال بار جانبی قابل توجه به این شمع ها، باید ظرفیت باربری جانبی شمع تحت اثر بار وارده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مکانیسم انتقال بار برای شمع های تحت بار جانبی بر روی شیب های خاکی بسیار پیچیده است. بنابراین بسیاری از روش های تحلیلی که برای شمع بر روی زمین مسطح استفاده می شود، برای شمع بر روی زمین شیب دار کاربرد ندارند. به دلیل اینکه در بحث شمع تحت بار جانبی، مسیله ی اندرکنش خاک و سازه مطرح است، نرم افزار FLAC با قابلیت موجود برای این گونه پروژه ها بسیار مناسب می باشد. با توجه به سرعت بالاتر و مدل سازی ساده تر در حالت دوبعدی نسبت به حالت سه بعدی در این نرم افزار، در بسیاری از پروژه های اجرایی و پژوهش های علمی از این نوع مدل سازی جهت تحلیل استفاده می شود. در این تحقیق سعی شده اختلاف به وجود آمده در ظرفیت باربری جانبی شمع حاصل از تحلیل دوبعدی نسبت به تحلیل سه بعدی در این نرم افزار ارزیابی شود و روش مناسب جهت تحلیل، با توجه به خصوصیات مختلف ژیوتکنیکی خاک محل و فاصله ی مختلف شمع ها در یک ردیف شمع، انتخاب شود. در این راستا در پروژه حاضر ضریب چسبندگی خاک با مقادیر 20، 30، 40 و 50 کیلوپاسکال، زاویه اصطکاک داخلی خاک با مقادیر 15، 20 و 30 درجه و فاصله مرکز تا مرکز شمع ها با مقادیر 2، 3 و 4 متر از هم مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل ها نشان دادند که افزایش در ضریب چسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک و فاصله شمع ها باعث افزایش ضریب تحلیل دوبعدی به تحلیل سه بعدی ظرفیت باربری جانبی شمع می شوند

لینک کمکی