فایل word تحليل غيرخطي تيرهاي عميق بتن مسلح با درنظر گرفتن اندرکنش بتن و ميلگرد و تمرکز بر اثر تغييرشکل هاي برشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل غيرخطي تيرهاي عميق بتن مسلح با درنظر گرفتن اندرکنش بتن و ميلگرد و تمرکز بر اثر تغييرشکل هاي برشي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله به تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح با تکیه گاه ساده پرداخته شده است. بدلیل حساسیت بالای رفتار این نوع تیرها به اثر تغییرشکل های برشی، با تمرکز بر مدل رفتاری تنش-کرنش برشی و در نظر گرفتن اندرکنش بین بتن و میلگرد، یک نمونه تیر به صورت عددی در نرم افزار MATLAB مدلسازی و بارگذاری شده و نتایج تحلیل عددی با رفتار تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در مدلسازی، تیر عمیق به چند زیر المان کوچکتر تقسیم شده که هر زیر المان از بخش بتنی و میلگردها تشکیل شده است. به جهت اعمال اندرکنش بتن و میلگرد، به هر میلگرد درجه آزادی جداگانه اختصاص داده شده است تا شرایط لغزش بین بتن و میلگرد فراهم شود. بخش بتنی نیز دارای درجات آزادی جداگانه مربوط به خود می باشد. به منظور تحلیل تیر و بررسی اثر تغییرشکل های برشی، از تیوری تیر تیموشنکو استفاده شده است. با ثابت نگه داشتن مدل رفتاری مصالح و اندرکنش بتن و میلگرد، از چند مدل رفتاری تنش-کرنش برشی مختلف جهت تحلیل هر تیر استفاده شده و نتایج با رفتار تجربی ارزیابی شده اند. با استفاده از تیوری های ارایه شده در زمینه ی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح و بررسی پارامترهای موثر بر رفتار برشی این نوع تیرها، آنالیز حساسیت کارآمدترین مدل رفتاری تنش-کرنش برشی در تیرهای عمیق نسبت به پارامترهای موثر انجام شده است و نتایج حاصله، امکان بررسی مستقیم تاثیر هر پارامتر را بر رفتار برشی تیرها فراهم می سازند.

لینک کمکی