فایل word تحليل فضايي توزيع خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي با تاکيد بر کاربري هتل داري و اماکن گردشگري شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل فضايي توزيع خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي با تاکيد بر کاربري هتل داري و اماکن گردشگري شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و بر سر دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف کلی این پژوهش تحلیل وسنجش میزان نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری هتل داری و اماکن گردشگری در نواحی 8 گانه شهر کرمانشاه است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار نرم افزار Arc Gis استفاده شده است.جامعه آماری شهر کرمانشاه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین توزیع و میزان برخورداری نواحی از کاربری خدماتی، ارتباط منطقی و متعادلی وجود ندارد. به عبارتی عدم تطابق توزیع فضایی خدمات را با نیازهای جمعیتی در سطح محدوده موردمطالعه تایید می کند. بر اساس تحلیل صورت گرفته از تلفیق تکنیک ها، بیشترین تعداد هتل و رستوران در منطقه 1 که با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی قشر مرفه نشین نیز می-باشند، در صورتیکه منطقه 8 فاقد هتل و رستوران بوده و تعداد این مراکز خدماتی در منطقه 5 و 6 نیز بسیار کم است بطوری که فاصله هتل و رستوران تا نقاط انتهایی بخش های 5 و 7 و 8 و 2 از شش کیلومتر تجاوز می نماید. بنابراین شهرک های دانش، نوکان، شهرداری و نساجی از منطقه 5 و بخش شمال غربی شهرک آناهیتا از منطقه 7 و بخش غربی و جنوب غربی شهرک پردیس فاقد دسترسی مطلوب به هتل و رستوران می باشند.

لینک کمکی