فایل word تحليل کمانش جانبي - پيچشي تيرهاي فولادي سرد نوردشده تحت اثر بارهاي ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل کمانش جانبي - پيچشي تيرهاي فولادي سرد نوردشده تحت اثر بارهاي ديناميکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بارهای وارده بر سقف ساختمان ها توسط لاپه ها (پرلین ها) تحمل و به سقف قاب اصلی که ممکن است شیب دار یا صاف باشد منتقل می شوند. زمانی که لاپه ها به اندازه کافی مهار جانبی نشده باشند، رفتار و توانایی خمشی آن ها تحت تاثیر کمانش جانبی_ پیچشی قرار دارد. تحقیقات گذشته روی کمانش جانبی - پیچشی، متمرکز بر روی تیرهای فولادی گرم نورد شده بوده است و در مورد تیرهای فولادی سرد نورد شده تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. برای این منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از برنامه آباکوس به مدل سازی یک تیر فولادی سرد نورد شده در معرض کمانش جانبی– پیچشی پرداخته شده است و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود در تحقیقات مرجع گذشته، مقایسه گردیده است. در مدل سازی جزییاتی از قبیل تاثیر نوع المان، اندازه شبکه، میزان و جهت نقص هندسی اولیه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحیق نشان داد که از بین آیین نامه های مختلف، صرفا جواب های BS 5950 Part 5 (BS, 1998) تقریبا با نتایج مدل اجزاء محدود برابر می باشد. هم چنین مشخص گردید جهت قرارگرفتن لاپه ها در سقف ها تاثیر زیادی بر ظرفیت باربری آن ها دارد.

لینک کمکی