فایل word تحليل مخاطرات اقليمي موثر بر تصادفات جاده اي در محورفريدن - تيران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل مخاطرات اقليمي موثر بر تصادفات جاده اي در محورفريدن - تيران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهمی که نه تنها در سطح جهان عامل مرگ و میر افراد زیادی می باشد بلکه در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، میزان تصادفات می باشد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل مخاطرات اقلیمی موثر بر روی تصادفات جاده دامنه به سمت تیران طی دوره شش ساله(1396-1390) پرداخته شد. هدف مورد نظر در این پایان نامه عبارت اند از: بررسی میزان تصادفات جاده ای در فصول مختلف سال؛ بررسی روابط بین عناصر اقلیمی و تصادفات جاده ای، تاثیر عناصر اقلیمی در مقاطع اوج شیوع تصادفات جاده ای؛ به این منظور از داده های سینوپتیک شهرستان های فریدن استفاده شد و همچنین اطلاعات مربوط به تصادفات نیز از طریق پلیس راه های دامنه گردآوری شد و با استفاده از آزمون های همبستگی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی بین پارامتر های هواشناسی با تصادفات در محور فریدن نشان داد که بین توفان گرد و غبار و تصادفات جاده ای در ماه تیر همبستگی مثبت در سطح01/0 وجود دارد. درماه مهر و آذر نیز بین تصادفات و تعداد روزهای یخبندان همبستگی منفی و در سطح05/0وجود دارد. همچنین در اسفند ماه بین تصادفات و روزهای برفی همبستگی مثبتی در سطح 05/0مشاهده شده است و نیز بین تصادفات و میانگین رطوبت نسبی، رطوبت نسبی حداقل و رطوبت نسبی حداکثر همبستگی مثبتی در سطح 05/0مشاهده شد. و بین تصادفات و میانگین سرعت باد نیز رابطه منفی ای در سطح 05/0مشاهده شد.

لینک کمکی