فایل word تحليل مقاوم سازي قطعات بتني بااستفاده ازفيبرهاي پليمري ساخته شده به روش پلي اکريلونيتريل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل مقاوم سازي قطعات بتني بااستفاده ازفيبرهاي پليمري ساخته شده به روش پلي اکريلونيتريل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با پیشرفت های علم و فناوری،متخصصین سازه سعی می کنند برای تقویت وبهسازی انواع سازه های بتنی ازمصالحی استفاده کنندکه علاوه بر انجام وظیفه های در نظر گرفته شده،از جنبه های دیگر موثر بر سازنده مانند وزن،مقاومت،راحتی کاربردوطول عمرنیزبرتری هایی داشته باشند.مقاوم سازی سازه های بتن مسلح با استفاده از فیبرهای پلیمری ساخته شده به روش پلی اکریلونیتریل(FRP)،در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی به دلیل دستیابی به مقاومت بالاتر درشرایط مشلبه و همچنین عدم تغییر در شکل و ابعاد سازه پس از مقاوم سازی،به عنوان روشی متداول در سرتاسر جهان پذیرفته شده است.دراین مقاله ازبتن فوق توانمندبامشخصات ویژه جهت کاهش ضخامت وفیبرهای پلیمری به عنوان مسلح کننده استفاده گردید.تنش برشی ایجادشده درقطعه،توسط نرم افزارMATLABآنالیزگردیدوباروابط ارایه شده درآیین نامه هایACIوآبامقایسه شد.درنهایت قطعه بتنی توسط نرم افزاراجزاءمحدودABAQUSمدل سازی شده ونتایج آن استخراج گردید.بررسی نتایج بدست آمده نشان دادکه پیوستگی موثری بین بتن وفیبروجوددارد.همچنین بکارگیری فیبرظرفیت باربری نهایی بتن راتاحدقابل توجهی افزایش می دهد.

لینک کمکی