فایل word تحليلي بر مکانيزم هاي دولتي موثر در توسعه ي شهري با تاکيد بر کشور ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر مکانيزم هاي دولتي موثر در توسعه ي شهري با تاکيد بر کشور ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

شهر و شهرنشینی در ایران اگرچه سابقه تاریخی زیادی دارد، ولی طی دهه های اخیر در ابعاد کمی و کیفی تحولات بی سابقه ای را تجربه کرده است. امروزه در کنار عوامل سنتی، نیروهای جدیدی به سازمان دهی شهرها و تحول نظام شبکه شهری کشور می پردازند. در تاریخ پرفرازونشیب ایران، حکومت و دولت، به عنوان مهم ترین عوامل سیاسی، پیوسته موثرترین نقش را در تحولات و دگرگونی ساخت وسازهای فضایی ازجمله شهرها داشته اند. هدف مقاله حاضر فایل word تحليلي بر مکانيزم هاي دولتي موثر در توسعه ي شهري با تاکيد بر کشور ايران است. روش تحقیق توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و مرور اسناد و فیش برداری می باشد. نتایج مرور منابع و اسناد پیشین نشان داد که سیاست دولت ها از جنبه های مختلف می تواند در توسعه شهرها موثر باشد، ازجمله توسعه شهرهای اداری، سیاسی، وابستگی اقتصادی شهرهای جهان سوم، روابط تولیدی حاکم بر جامعه و ایجاد زاغه نشینی، حومه نشینی، فرسودگی شهر مرکزی، ایجاد بانک زمین و کنترل فرم توسعه شهرها و استفاده بهینه از زمین های شهری. لذا تصمیم گیری های سیاسی می توانند مجموعه یک شهر را جاذب یا عاری از جاذبت سازند و می توانند وضعیتی را که برای سرمایه گذاری و همچنین انتقال نقش های اداری و ارشادی به شهرها فراهم کند. نقش دولت ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادی آن ها، بسته به متمرکز بودن یا نبودن امور سیاسی و اجتماعی کشورها، اثرات خارجی متفاوتی از خود بر جای می گذارند.

لینک کمکی