فایل word تحليلي بر نقش تقاطع هاي غير همسطح در ترافيک شهري (نمونه موردي :شهر کرمانشاه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر نقش تقاطع هاي غير همسطح در ترافيک شهري (نمونه موردي :شهر کرمانشاه ) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ارزیابی طرح های توسعه حمل و نقل با توجه به تاثیری که در زندگی روزمره شهروندان و حجم انبوه سرمایه گذاری های لازم دارد، نیاز به توجه و دقت بالایی در مرحله تصمیم گیری دارد. احداث زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری شامل شبکه معابر شهر، تقاطع های همسطح و غیرهمسطح، تجهیزات مختلف مدیریت و کنترل ترافیک، در صورتی که با رعایت تمام جوانب باشند، از جمله راهکارهای بهبود وضعیت حمل و نقلی محسوب می شوند. یکی از مهمترین زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل شهری، تقاطع غیر همسطح می باشد که احداث آن در مجموع در برنامه عمرانی شهرداری ها قرار می گیرند. توجه به معیارهای اقتصادی، محیطی، اجتماعی و کالبدی درارزیابی تقاطع های غیر همسطح اجرا شده ضروری به نظر می رسد چرا که تنها توجه به معیارهای ترافیکی، که معمولا در زمان تهیه و پیشنهاد طرح ها، ملاک تصمیم گیری می باشند، می تواند باعث اثرات نامطلوب در دیگر زمینه ها گردد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تقاطع های غیر همسطح 7گانه و نحوه عملکرد آنها درکاهش ترافیک شهری در شهر کرمانشاه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده ازمشاهده، مصاحبه و اجرای پرسشنامه میان شهروندان می باشد. جامعه آماری شهروندان و متخصصین ترافیک شهری بوده و حجم آماری 200 انتخاب شده است.یافته ها نشان داد که تقاطع های غیر هم سطح در سطح شهر کرمانشاه از نظر کاهش زمان رسیدن به مقصد، از نظر کاهش آلاینده های زیست محیطی ،از نظر خدمات رسانی سریع در کاهش ترافیک موثر بوده است.

لینک کمکی