فایل word تعداد و موقعيت بهينه شير فشار شکن در شبکه توزيع آب با نرم افزار Water GEMS (مطالعه موردي: شبکه شهر بيرجند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعداد و موقعيت بهينه شير فشار شکن در شبکه توزيع آب با نرم افزار Water GEMS (مطالعه موردي: شبکه شهر بيرجند) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، کاهش منابع آب و افزایش هزینه های تامین آب، استفاده مناسب از منابع آب یک امر بسیار مهم می باشد. عامل انتقلال آب در شبکه ها اختلاف انرژی (هد فشاری) است. اما در اثر اضافه فشار شبکه، پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند، به این صورت که با کاهش فشار شبکه، نشت کاهش می یابد. در این تحقیق تعداد و موقعیت بهینه شیرهای فشار شکن در شبکه توزیع آب خراسان جنوبی، جهت مدیریت فشار شبکه و تاثیر آن بر کاهش میزان نشت شبکه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدیریت فشار توسط شیرهای فشارشکن ( PRV) روش مناسبی برای مدیریت مصرف بهینه آب و کاهش قابل توجه نشت شبکه است. نتایج به این صورت شد برای اضافه کردن یک و دو شیر فشار شکن در شبکه توزیع به ترتیب، شیر فشار شکن شماره 12 با 22/5 لیتر بر ثانیه و شیرهای فشارشکن های 10، 12 فعال و 17 غیر فعال و لوله 1131 بسته با 63/18 لیتر بر ثانیه بیشترین مقدار کاهش نشت و مصرف را داشته اند و برای اضافه کردن به شبکه پیشنهاد می شوند.

لینک کمکی