فایل word تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي برخاکهاي يک و دولايه چسبنده با استفاده از روش آناليز حدي (مرز بالا)و الگوريتم ژنتيک در حالت ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي برخاکهاي يک و دولايه چسبنده با استفاده از روش آناليز حدي (مرز بالا)و الگوريتم ژنتيک در حالت ديناميکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر مسیله ظرفیت باربری پی های سطحی مورد توجه محققان مختلف بوده است. برای بررسی ظرفیت باربری پی ها سطحی معمولا از روش های تعادل حدی و آنالیز حدی استفاده می شود. در این روش پس از درنظر گرفتن یک مکانیزم گسیختگی فرضی، بار حدی به کمک حل معادلات تعادل توده در حال گسیختگی تعیین می شود. مقدار بهینه این بار با تغییر مکانیزم گسیختگی بدست می آید. در مطالعه حاضر ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر روی خاک های یک و دو لایه با توجه به چسبندگی ها مختلف مد نظر قرار گرفته، که با در نظر گرفتن مکانیسم گسیختگی مناسب و به کمک روش آنالیز حدی (مرز بالا)، حداقل ظرفیت باربری با لحاظ کردن اثر نیروی اینرسی محاسبه شده است. بررسی های انجام شده بیانگر آن است که در نظر گرفتن نیروی اینرسی ، منجر به کاهش ظرفیت باربری پی می گردد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، یا بعبارتی با افزایش تراکم و مقاومت خاک، اثر نیروی اینرسی در کاهش ظرفیت باربری خاک کاهش می یابد. نکته حایز اهمیت در این تحقیق، بدست آوردن ضرایب ظرفیت باربری پی و حل همزمان معادلات و ارضای قیود مختلف در روش آنالیز حدی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک می باشد. نتایج حاصل از تعیین ضرایب ظرفیت باربری به روش آنالیز حدی (مرز بالا)، در زوایای اصطکاک کوچک، نزدیک به سایر روش ها (حد پایین و خطوط مشخصه) می باشد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک به این دلیل فرض قانون جریان همراه در روش آنالیز حدی، این اختلاف افزایش می یابد. در مطالعه حاضر نتایج ارایه شده در تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک در حالت یک و دو لایه تطابق مناسبی با دیگر روش ها داشته که دقت این نتایج با توجه به سادگی گوه های گسیختگی حایز اهمیت می باشد.

لینک کمکی