فایل word تهيه حداکثر شتاب بر سنگ بستر و طيف خطر يکنواخت براي شهرستان قروه کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهيه حداکثر شتاب بر سنگ بستر و طيف خطر يکنواخت براي شهرستان قروه کردستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله با عنوان تهیه حداکثر شتاب بر سنگ بستر و طیف خطر یکنواخت برای مناطق مختلف شهر قروه کردستان است. مجموعه ای از منابع لرزه زا و داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن ششم میلادی تا به امروز در شعاع 200 کیلومتری از مرکز شهر، به کار گرفته شده است. با توجه به رویدادهای به وقوع پیوسته در گستره، پارامترهای لرزه خیزی برآورد شده است. تعیین بیشینه شتاب بر روی سنگ بستر و همچنین برای تولید طیف های شتاب با سه رابطه کاهندگی مختلف قدرتی (2010)، زعفرانی (2012) و یزدانی (2016) انجام گرفته که با روش درخت منطقی و وزن هایی به ترتیب 3/0 ، 3/0 ، 4/0 ترکیب شده اند. تحلیل احتمالاتی خطر زلزله با استفاده از نرم افزار Crisis 2007 برای دو احتمال وقوع 10% و 2% در طول 50 سال برای منطقه مورد نظر تولید شده است. در نهایت طیف های طرح برای گستره مورد نظر از روی طیف ها خطر یکنواخت تولید و با طیف آیین نامه 2800 ایران مقایسه شده است.

لینک کمکی