فایل word عنوان فارسي: مقايسه برهان تجردنفس ابن سينا و غزالي (عنوان عربي: مقارنة برهان تجرّد النفس لدي ابن‏ سينا والغزّالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عنوان فارسي: مقايسه برهان تجردنفس ابن سينا و غزالي (عنوان عربي: مقارنة برهان تجرّد النفس لدي ابن‏ سينا والغزّالي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكمت سينوي (مشكوه النور)

تعداد صفحات :20

چکیده فارسی:ابن سینا بر مبنای مفاهیم معقول و تقسیم ناپذیری آن، برهانی براثبات تجرد نفس ارائه داده و این برهان مورد نقد و بررسی غزالی قرار گرفته است. غزالی در کتاب کیمیای سعادت برهانی را برای اثبات تجرد نفس عرضه می کند که با برهان ابن سینا متفاوت و بر مفهوم خدا و معرفت الهی مبتنی است. مفاهیم معقول که ابن سینا به انواع آن اشاره می کند، به نحو مطلق شامل هر نوع مفهوم معقولی می شود که قابلیت تقسیم عقلی و معنایی دارد، ولی قابلیت تقسیم کمی ندارد. غزالی معرفت الهی را که به دلیل بساطت و وحدت ذاتی نه قابل تقسیم عقلی و نه قابل تقسیم کمی است، جایگزین مفهوم معقول می کند. مقدمه دوم تقریر غزالی، یعنی محل صور معقول انقسام ناپدیر است، با مقدمه دوم برهان ابن سینا یکی است. به همین دلیل اشکالاتی که غزالی بر این مقدمه وارد کرده است، بر تقریر او نیز وارد است. منحصر کردن صور معقول به معرفت الهی هرچند مسیر عقل و کشف را به هم نزدیک می کند، ولی مخاطبان خود را منحصر به گروه خاصی می کند، در حالی که مخاطب ابن سینا عقل مشترک انسانی است. چکیده عربی:قدّم ابن‏ سینا برهاناً علی إثبات تجرّد النفس علی أساس المعقولات واستحاله تقسیمها، وقام الغزّالی بنقده وعرضه للدراسه والبحث. وعرض الغزّالی فی کتابه «کیمیاء السعاده» برهاناً علی إثبات تجرّد النفس یختلف عمّا قدّمه ابن‏سینا، بحیث یقوم علی مبدأ الله والمعرفه الإلهیه. وتشمل علی المعقولات التی یشیر ابن‏ سینا إلی أنواعها علی سبیل الإطلاق، وکلَّ معقولٍ یمکن تقسیمه من الناحیه العقلیه والمعنویه، ویستحیل تقسیمه من الناحیه الکمّیه، فی حین یستبدل الغزّالی المعرفه الإلهیه بالمعقولات، نظراً لکونها مفهوماً بسیطاً متّصفاً بالوحده الذاتیه، وإستحاله تقسیمها من الناحیتین العقلیه والکمّیه. ویشترک برهانا ابن‏سینا والغزّالی فی مقدمتهما الثانیه القائمه علی استحاله انقسام محلّ الصور العقلیه، وعلی هذا الأساس، فالنقد الذی وجّهه الغزالی کانت علی مقدمّه ابن‏ سینا. وقد حصر الغزّالی الصور العقلیه فی المعرفه الإلهیه، وهذا الحصر علی الرغم من تقریبه مساری العقل والکشف، إلا أنّه یحصر مخاطبی البرهان فی مجموعه محدوده، فی حین خاطب ابن‏سینا العقل المشترک البشری.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: تجرد نفس، مفاهیم معقول، معرفت الهی، تقسیم ناپذیری نفس، ابن سینا، غزالی، شهود (کلیدواژه عربی: تجرد النفس، المعقولات، المعرفه الإلهیه، استحاله تقسیم النفس، ابن‏ سینا، الغزّالی، الشهود، العقل)

لینک کمکی