فایل word پهنه بندي متغيرهاي کمي و کيفي آب زير زميني دشت سروستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پهنه بندي متغيرهاي کمي و کيفي آب زير زميني دشت سروستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تغییرات مکانی برخی از پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت سروستان واقع در استان فارس شامل عمق آب زیر زمینی، pH، مجموع جامدات محلول، سولفات، سدیم در سالهای آماری 1383-1392 برای متغیر های کیفی و خطوط هم عمق آب زیرزمینی دشت سروستان در دوره آماری 1370-89 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که منحنی های هم عمق از 1432 متر تا 1546 متر ارتفاع از سطح دریا در نوسان است و عمق سطح آب در قسمتهای غربی کمتر از قسمت شرقی دشت می باشد.کمترین میزان سدیم مربوط به محلی بنام جنوب شوریجه به میزان 0/85 میلی اکی والان در لیتر می باشد. بیشترین مقدار سدیم نیز در محلی بنام پیزو متر شماره 5 واقع در غرب دشت به میزان 658 میلی اکی والان در لیتر مشاهده می گردد. کمترین میزان سولفات مربوط به محلی بنام جنوب شوریجه به میزان 0/81 میلی اکی والان در لیتر می باشد. بیشترین مقدار سولفات نیز در محلی بنام شمال شرق کوهنجان واقع در غرب دشت به میزان 123 میلی اکی والان در لیتر مشاهده می گردد. مجموع جامدات محلول بین حداقل 458 تا حداکثر 50678 میلیگرم در لیتر تغییر مینماید.

لینک کمکی