فایل word تاثير فناوري اطلاعات بر افزايش کيفيت خدمت رساني در سازمان آموزش فني و حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فناوري اطلاعات بر افزايش کيفيت خدمت رساني در سازمان آموزش فني و حرفه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با ظهور فنی آوری های نوین و به وجود آمدن سیستم های اطلاعاتی و فناوری های نوین اطلاعاتی به عنوان ابزاری قوی جهت رفع نیازهای دررون و برون سازمانی ، کیفیت خدمت رسانی سازمانها با بهره گیری از این ابزارها نیز دچار تحولات گسترده ای گردیده است. فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی چنان گسترش یافته است که نمی توان تنها کارمندان سازمان را کاربران آن تلقی کرد ، بلکه مشتریان ، ارباب رجوعان ، سهامداران و به طور کلی بخشی از ذینفعان به شمار می آیند لذا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر فناوری اطلاعات را بر کیفیت خدمت رسانی در سازمان فنی و حرفه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و به منظور گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان البرز وارباب رجوعان این سازمان بودند که تعداد 160 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان انتخاب شدند . جهت تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.

لینک کمکی