فایل word تاثير کود بيولوژيک نيتروکسين و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بهاره در شهرستان بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کود بيولوژيک نيتروکسين و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بهاره در شهرستان بهبهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر کود بیولوزیک نیتروکسین و فسفات بارور بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بهاره در بهبهان آزمایشی در سال 90 به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار شامل ذرت بهاره در تیمار تلقیح 50 گرم فسفات، 100 گرم فسفات، یک لیتر نیتروکسین، دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح فسفات و نیتروکسین در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور بر ارتفاع بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوزیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اما اثر فسفات بارور بر ارتفاع بوته تحت تاثیر قرار نگرفت. اثرات متقابل نیتروکسین و فسفات بارور بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدمقایسه میانگینها از طریق ازمون دانکن نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به تیمارهای نیتروکسین با 7574کیلوگرم و 5261کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود. همچنین در تیمارهای فسفات بارور بیشترین و کمترین عملکرد به تیمارهای تلقیح بذر با 200 گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات تعلق دارد.

لینک کمکی