فایل word تاثير کيتوزان و نانوذره نقره بر برخي شاخص هاي رشدي و رنگيزه هاي فتوسنتزي در گياه مريم گليSalvia officinalis L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کيتوزان و نانوذره نقره بر برخي شاخص هاي رشدي و رنگيزه هاي فتوسنتزي در گياه مريم گليSalvia officinalis L :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی غلظت های کیتوزان و نانوذره بر شاخص های رشدی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه مریم گلی.(Salvia officinalis (Lاست. نتایج نشان داد که اثر متقابل نانوذره نقره و کیتوزان برروی وزن تر ساقه، وزن خشک ریشه اثر کاهشی داشته است.اما توانست طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ساقه، میزان کلروفیل a ،کلروفیل کل، کلروفیل b افزایش دهد. به نظر می رسد که کاربرد کیتوزان میتواند از طریق ازدیاد رنگیزه های فتوسنتزی، مقاومت گیاه را افزایش داده و در نتیجه باعث رشد و استقرار مطلوب تر گیاه مریم گلی شود.

لینک کمکی