فایل word تاثير کيفيت فضاهاي کالبدي شهري بر افزايش حضور و تعامل شهروندان ( نمونه مورد مطالعه شهر رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کيفيت فضاهاي کالبدي شهري بر افزايش حضور و تعامل شهروندان ( نمونه مورد مطالعه شهر رشت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

انسان ها در سراسیمگی شهرهای امروز، به دنبال عرصه هایی با هویت های ویژه هستند تا علاوه بر تامین آسایش و تعامل با همنوعان، در بستر پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوند. رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس جدیدی از رشد شهری در طی دهه های اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های تازه ای چون افزایش نابهنجاری های اجتماعی، کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی و درمجموع کاهش کیفیت زندگی مواجه شود.[1]از طرفی فضاهای شهری بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی مردم، رویدادها و مراسم گوناگون و فعالیت های روزمره مردم شهر هستند . کیفیت این فضاها عامل تعیین کننده ای در حضور آنان و رخداد وقایع متنوع و هم چنین برقراری این تعاملات است و همانگونه که لنگ بیان می کند، فضاها می توانند بازدارنده یا تسهیل کننده رفتارهای مردم و روابط اجتماعی بین آنان گردند . [2] در واقع این فضاها به سبب حادثه ها و واقعه ها از سویی و عناصر کالبدی خود از سویی دیگر، خاطره انگیز میشوند .[3] لذا توجه به جنبه فعالیت و کالبد در این گونه فضاها از جمله، میادین، گذر و خیابان و همه عرصه های عمومی، نقش به سزایی در برقراری تعاملات اجتماعی و شکل گیری فضاهای تعامل گرا و سرزندگی حیات شهری ایفا مینمایند . موضوع شکل گیری فضاهای تعامل گرا و اجتماع پذیر، موضوعی است که بسیاری از نظریه پردازان با رویکردهای متفاوت آن را بررسی کرده اند . یکی از این رویکردها تاثیر کالبد بر رفتار و تاکید بر تاثیرات محیطی - رفتاری است . این رویکرد بیان می کند، محیط و رفتار بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و هر یک موثر بر و متاثر از دیگری است . به عبارت دیگر رابطه محیط و رفتار پویاست. [4] از این نظر، استفاده و تخصیص فضاهای ، عمومی مسئله ای است که باید در مطالعات زندگی روزانه کسانی که در شهرها زندگی می کنند مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی