فایل word تبيين مدل راهبردي سيستم اطلاعات مديريت نوين در مديريت کارآمد منابع و مصارف شهرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين مدل راهبردي سيستم اطلاعات مديريت نوين در مديريت کارآمد منابع و مصارف شهرداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با تبیین نقش سیستم های اطلاعات مدیریت نوین به دنبال ایجاد یک رابطه ی علمی و منطقی بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع و مصارف است تا باعث توسعه به معنای علمی و منطقی به مثابه رشد مثبت کمیت ها و ارتقاء کیفیت ها در حوزه های عملکردی و اقتصادی شود. تحلیل های اقتصادی رویکرد های مهمی هستند که در این موضوع مورد توجه قرار گرفتند. این تحلیلها در راستای تحقق سیستم مدیریت اطلاعات، درنهایت فناوری اطلاعات را اینگونه بیان میکنند؛ فناوری اطلاعات عبارت است از تجهیزات محاسباتی و حسابگری دفتری و اداری که رایانه در راس آن قرار دارد به عبارتی ابزارهای ملموسی که با استفاده از آن اطلاعات پردازش شده و در اختیار کاربران نهایی قرار می گیرد. با این حال این موضوع با در نظر داشتن منابع و مصارف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. شهرداری ها به عنوان بخش اصلی در سیستم اجرایی شهری با در نظر داشتن منابع و مصارف شهری نیز وجه مهمی در موضع اقتصاد شهری محسوب میشوند ضمن اینکه آماده سازی و تحلیل لایه های رقومی و نقشه های مرتبط به همراه اطلاعات توصیفی فوق العاده حائز اهمیت تلقی میگردد. به همین منظور، با هدف رسیدن به کاربردهای مطلوب و اقتصادی GIS شهری، باید اطلاعات به گونه ای تهیه، آماده سازی و ذخیره گردد، که در مراحل تحلیلیبتوان از آنها کاملترین بهره برداری را دریافت نمود. در مرحله بنیادین، ایجاد لایه ها و نقشه های تخصصی این امکان را فراهم می آورد که در روند مدیریت هوشمندانهی امروزی کاربردهای متعددی را انتظار داشت. در این راستا به مورد این پژوهش و اهداف آن موضوع نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت کارآمد در حوزه ی منابع و مصارف شهری محقق شده است. شهرداری ها به عنوان متولی انجام امور در حوزه های استراتژی و عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه به همین منظور، با هدف رسیدن به کاربردهای مطلوب و اقتصادی GIS شهری، اطلاعات به گونه ای تهیه، آماده سازی و ذخیره می گردند، که در مراحل تحلیلی بتوان از آنها کاملترین بهره برداری را دریافت نمود.

لینک کمکی