فایل word تحليل پيامدهاي بازاريابي محصولات کشاورزي(پرتقال) در اقتصاد سکونتگاه هاي روستايي در شهرستان رودسر(روستاجواهردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل پيامدهاي بازاريابي محصولات کشاورزي(پرتقال) در اقتصاد سکونتگاه هاي روستايي در شهرستان رودسر(روستاجواهردشت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

باتوجه به اینکه بازاریابی محصولات کشاورزی به کلیه عملیاتی که از هنگام تولید محصول تا مصرف آن انجام می شود. و با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی همراه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بازاریابی محصولات کشاورزی بر اقتصاد روستاییان جواهردشت شهرستان رودسر است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال میباشد که بین بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منطقه مورد مطالعه چه رابطهای وجود دارد پژوهش از نوع کاربردی و روش مورد استفاده از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانهای و میدانی گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای کمی در غالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 150 خانوار تعیین و پرسشنامه ها به صورت نمونهگیری سهمیهای در سطح روستا توزیع شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد روستاییان در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان 99 درصد به میزان0,277وجود دارد و تفاوت کاملا معنادار در دوره قبل و بعد از کانال های بازاریابی دراقتصادروستاییان در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است.

لینک کمکی