فایل word تحليلي بر رابطه بين آشفتگي اجتماعي و ميزان رعايت هنجارهاي رفتاري در استاديوم هاي ورزشي توسط تماشاچيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر رابطه بين آشفتگي اجتماعي و ميزان رعايت هنجارهاي رفتاري در استاديوم هاي ورزشي توسط تماشاچيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق مطالعه ارتباط آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین و مقرارت ورزشی در بین تماشاگران فوتبال در شهر اصفهان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوائی توسط محققان تائید و پایائی آن از طریق آلفای کرونباخ0/86بدست آمد.جامعه آماری کلیه تماشاگران در مسابقات فوتبال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در سال1397بودند که368 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای احساس آنومی و احتمال مجازات و تنبیه انضباطی و میزان رعایت هنجارهای رفتاری، قوانین و مقرارت تماشاگری رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می داد 66درصد از تغییرات متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات و رفتارهای تماشاگری توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین شده است.

لینک کمکی