فایل word توسعه ي پايدار مقدمه اي جهت دستيابي به پايداري در بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه ي پايدار مقدمه اي جهت دستيابي به پايداري در بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

افزایش آگاهی از تاثیر فعالیت های انسان از جمله کشاورزی بر محیط و منابع پایه باعث شده که ضرورت تغییر نظام های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی به سمت پایداری مورد تاکید قرار گیرد. چهارچوب مفهوم توسعه ی پایدار بر آینده ی مشترک ما و برابری بین نسل ها استوار است. توسعه ی پایدار توسعه ای است که در آن تامین مستمر نیازها و رضایت مندی افراد به همراه افزایش کیفیت زندگی مد نظر می با شد. یکی از جنبه های مهم در تو سعه ی پایدار، کشاورزی پایدار ا ست. تو سعه ی پایدار کشاورزی نوعی از توسعه تلقی می شود که خواسته های ذی نفع های مختلف نسل حاضر و نسل های آینده را برآورده می نماید و این مهم را هم زمان در سه حوزه ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محقق می گرداند. کشاورزی پایدار در کشورهای صنعتی و ضعیت بهتری پیدا کرده ا ست که این را می توان به دلیل سرمایه گذاری در آموزش برای بهبود منابع طبیعی دانست.

لینک کمکی