فایل word جستجوي ژنومي لپتوسپيرا اينتروگانس در جنين هاي سقط شده گوسفند در استان هاي منتخب ايران به روش PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جستجوي ژنومي لپتوسپيرا اينتروگانس در جنين هاي سقط شده گوسفند در استان هاي منتخب ايران به روش PCR :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سقط جنین عامل زیانهای اقتصادی حائز اهمیت به سرمایه ی دامی کشور و موجب کاهش باروری و تولیداست. لپتوسپیرا اینتروگانس ازجمله عوامل عفونی سقط جنین گوسفندی در سراسر جهان بوده و خسارات بهداشتی اقتصادی قابل توجهی به صنعت پرورش دام وارد میکند. نظر به اهمیت سقط جنینهای لپتوسپیرایی در گوسفند در مطالعه ی حاضر عفونت حاصل از لپتوسپیرا اینتروگانس در 98 نمونه محتویات شیردان جنین های سقط شده گوسفند با روش PCR در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در نمونه های بررسی شده، 02 / 1 درصد بود. در کل نتایج این پژوهش نشان میدهد لپتوسپیرا اینتروگانس در بروز بخشی از موارد سقط جنین گوسفند نقش دارد. با توجه به روشهای مختلف تشخیصی لپتوسپیروز، به نظر می رسد هر روش تشخیصی نقاط ضعفی داشته و نمیتوان صرف استفاده از یک آزمون به طور قطع حضور این عامل را منفی دانست. بنابراین توصیه می شود به طور همزمان از چند روش استفاده شود تا بتوان با مقایسه ی نتایج حاصل تشخیص دقیق تری انجام داد

لینک کمکی