فایل word کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب يک پارک تفريحي مناسب در شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب يک پارک تفريحي مناسب در شهر سنندج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مکانیابی یک پارک تفریحی مناسب در شهر سنندج بوده که با استفاده از مدل وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی به انجام رسید. در این روش در طی فرایند تصمیم گیری، نتیجه گیری مشترک متخصصان متعدد به عنوان راه حل بهینه بیان شد؛ بدین صورت که پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی، شش معیار شیب، تراکم، آلودگی، جمعیت، ارزش زمین و معیار کالبدی با نظر خبرگان رتبه بندی شدند. بدین منظور، شش معیار مزبور برای سه پارک صبا، شانو و IT در شهر سنندج بررسی شدند. در نهایت، براساس روش تحلیل سلسله مراتبی، پارک صبا به عنوان بهینه ترین مکان انتخاب گردید.

لینک کمکی