فایل word مدلسازي جريان در يک ميکروميکسر -Tشکل با رژيم هاي جرياني مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي جريان در يک ميکروميکسر -Tشکل با رژيم هاي جرياني مختلف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از قسمتهای تاثیرگذار در تجهیزات سیالاتی در این ابعاد که وظیفه اختلاط سیالات قبل از واکنش یا آماده سازی ترکیب دارویی را برعهده دارند، میکرومیکسرها میباشند .در پژوهش حاضر به بررسی رژیم های جریان مختلف و عملکرد اختلاط در یک میکسر -Tشکل در اعداد رینولدزمتفاوت پرداخته شده است. میکرو میکسر شبه سازی شده دارای کانال اختلاط با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد 100m × 200m و طولm 1500 میباشد. ورودیهای میکرو میکسر متقارن بوده و دارای سطح مقطع مربعی به ابعاد 100m × 100m و مجموعا به طول 800m میباشد. پنج رژیم جریان مختلف با اعداد رینولدز متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که: (1) جریان بدون گردابه Re< 5؛ (2) جریان با 2 گردابه متقارن 5 < Re< 150 ؛ (3) جریان گردابی غیر متقارن 150 < Re < 240؛ (4) جریان متناوب 240 < Re< 400؛ و (5) جریان تصادفی ..Re > 400 نتایج شبه سازی نشان می دهد بیشترین راندمان اختلاط برای رژیم جریان 4 اتفاق می افتد. در این حالت، ساختار گردابه، به شکل S در میدان جریان شکل می گیرد.

لینک کمکی