فایل word مطالعه اثربخشي فرآيند جديد و بهبوديافته SCAP در دستيابي به ساختار فوقريزدانه آلومينيوم خالص تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثربخشي فرآيند جديد و بهبوديافته SCAP در دستيابي به ساختار فوقريزدانه آلومينيوم خالص تجاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مطالعه، نمونه هایی از جنس آلومینیوم خالص تجاری تا چهار پاس تحت عملیات اکستروژن قرار گرفته است. نتایج آزمون ک شش و سختی مبین این ا ست که فرآیند مذکور باعث افزایش قابل توجهی در ا ستحکام نهایی و سختی آلومینیوم شده است. به گونهای که استحکام نهایی از 60 Mpa در نمونه آنیل به 154 Mpa در پاس دوم رسیده و میانگین سختی از 20 HV در نمونه آنیل به 49/6 HV در پاس دوم رسیده است. بهبود خواص مکانیکی ماده به علت کارسختی و ریزشدن اندازه دانه نمونه ها حاصل شده است. بررسی متالورژیکی انجام شده کاهش اندازه دانه از 150 میکرون به حدود 0/7 میکرون در نمونه های آلومینیومی را ن شان داده ا ست. نتایج شبیه سازی اجزای محدود بیانگر این ا ست که که مقدار بی شینه و کمینه کرنش موثر مومسان در مناطق محیطی و مرکزی نمونه ایجاد گردیده است.

لینک کمکی