فایل word مطالعه تجربي تغيير شکل مومسان شديد مس خالص بوسيله فرآيند ECSEE و مقايسه آن با نتايج حاصل از TE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تجربي تغيير شکل مومسان شديد مس خالص بوسيله فرآيند ECSEE و مقايسه آن با نتايج حاصل از TE :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اصول فرآیند ECSEE مشابه آنچه در فرآیند TE انجام می شود، بر اساس تجمیع تنش برشی بدون هیچگونه تغییر شکلی در مساحت سطح مقطع قطعهکار استوار است. در تحقیق حاضر، از قالبی با میزان پیچش 90 درجه استفاده شد و ریزساختار و خواص مکانیکی مس خالص تجاری قبل و بعد از فرآیند ECSEE بررسی گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در هر دو فرآیند توزیع کرنش موثر در سطح مقطع همگن نبوده و مقدار کرنش از مرکز تا محیط نمونه افزایش مییابد. متو سط اندازه دانه نمونه های ECSEE شده از 50 میکرون در نمونه آنیل به حدود 1/1 میکرون تا 800 نانومتر پس از 4 پاس رسید. نتایج حاصل از آزمون سختی وجود ساختار فوقریزدانه را تایید نموده و سختی متوسط آلیاژ از مقدار 63 در نمونه آنیل به 135 پس از 4 پاس افزایش یافته است.

لینک کمکی