فایل word مطالعه فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز و فنل در لاين هاي ترنسفرم شده با اگروباکتريوم رايزوژنز در توتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز و فنل در لاين هاي ترنسفرم شده با اگروباکتريوم رايزوژنز در توتون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

تراریختی بافت ها توسط باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز با ژن های rol موجود در ناحیه T-DNA در اغلب موارد با افزایش تولید متابولیت ثانویه در ریشه موئین همراه است. مطالعات اندکی از باززایی گیاهان حاصل از ریشه مویین وتاثیر این ژنها بر ویژگی آنزیمی صورت گرفته است. در مطالعه حاضر اثر ژن های rol از T-DNA اگروباکتریوم بر میزان فنل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درریشه مویین و گیاهان ترنسفرم شده از آن مطالعه شد. نتایج نشان داد میزان فنل و فعالیت آنزیم PAL در لاین های ترنسفرم افزایش یافت و افزایش فعالیت آنزیم PAL با افزایش فنل تطابق دارد

لینک کمکی